KUULUTUS KAAVAN VOIMAANTULOSTA

Alavuden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 § 41 Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän järvet, osa-alue 1:n, johon kuuluvat: Akkojärvi, Haukilampi, Haverinlampi, Hirvilampi, Housunjärvi, Iso-Soukkajärvi (osa), Kaarilampi (osa), Kangaslampi, Kirveslampi, Löyänjärvi (osa), Matolampi (osa), Mustatlammit, Mäenniemenlampi, Ponnenjärvi (osa), Särkilampi, Valkialampi, Vierulampi, Vuorilampi ja Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi).

Päätös on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Alavudella 5.1.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Akkojärvi
Haukilampi
Haverinlampi
Hirvilampi
Housunjärvi
Iso-Soukkajärvi (osa)
Kaarilampi (osa)
Kangaslampi
Kirveslampi
Löyänjärvi(osa)
Matolampi(osa)
Mustatlammit
Mäenniemenlampi
Ponnejärvi(osa)
Särkilampi
Valkialampi
Vierulampi
Vuorilampi
Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi)

Kaavamerkinnät
Kaavaselostus
Selostuksen liiteasiakirjat
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2021, TARK 22.11.2021 ja 27.6.2022
2. Mitoitusperusteet
3. Kantatilamitoitus
4. Töysän järvien rantaosayleiskaavan luontoselvitys, osa-alue 1, Luontopalvelu Pekka Nuuttila, 2018
5. Kohdekortit_Alavus_osa-alue 1_paivitetty_16112021
5. Töysän järvien maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Sweco 31.10.2018
6. Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
7. Rantaosayleiskaavan arvoalueet
8. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
9. Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
10. Kaavan laadinnan aikana voimassa oleva rakennusjärjestys, hyväksytty 19.10.2020