Rakentajan muistilista

Hae rakennuslupaa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista hakupalvelussa lupapiste.fi. Kaupungin vapaat omakotitontit löytyvät karttapalvelustamme.


Rakennuslupahakemuksen käsittely


Rakennustarkastaja käsittelee toimenpidelupahakemukset ja alle 600 m2:n suuruisten rakennusten rakennuslupahakemukset sekä valmistelee ympäristölautakunnassa käsiteltävät lupa-asiat. Yli 600 m2:n suuruisten rakennusten rakennuslupahakemukset käsittelee ympäristölautakunta. Myös lautakunnassa käsiteltävät hakemukset toimitetaan lupapisteeseen. Rakennustarkastajat auttavat hakemusten teossa.

Tontin lainhuudatus ja kiinnittäminen


Lainhuudatuksella tai lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lainhuutoa on haettava 6 kuukauden kuluessa kiinteistön tai määräalan saannosta. Lainhuutoa haetaan siitä maanmittaustoimistosta, jonka toimialueeseen kiinteistön tai määräalan sijaintikunta kuuluu. Lainhuutoa haettaessa on varainsiirtoveron oltava maksettu.


Varainsiirtovero maksetaan pankkiin erillisellä lomakkeella, veron suuruus on 4 prosenttia luovutetun omaisuuden kauppahinnasta laskettuna. Toimitusmaksun suuruus tavanomaisessa lainhuudatusasiassa on 119 euroa.
Kiinteistöön ja määräalaan voidaan omistajan velkojen vakuudeksi vahvistaa kiinnityksiä vasta lainhuudatuksen jälkeen. Kiinnityshakemus voidaan saattaa vireille samanaikaisesti lainhuudatuksen kanssa.


Naapurin kuuleminen
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin taikka sisällön huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.


Rakennuksen sijainnin merkintä


Rakennuksen sijainti tontilla merkitään asemapiirroksen mitoituksen mukaisesti neljällä nurkkamerkillä. Asemakaava-alueilla rakennuspaikalle merkitään lisäksi korkeuslukema (ei koske talousrakennuksia). Merkintä edellyttää, että lupa on lainvoimainen.
Asemakaava-alueella kaupunkimittaus merkitsee rakennuksen sijainnin. Haja-asutusalueella sijainnin merkinnän suorittaa rakennustarkastaja. Sijainnin merkinnällä merkitään rakennuksen ulkonurkat tai niiden jatkeet, rakentaja on vastuussa rakennuksen sisäisestä mitoituksesta.


Merkintämittauksen toimitusaika on 2-5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.


Sijaintikatselmus


Sijaintikatselmuksella tarkoitetaan rakennuksen paikan kartoittamista, eli tarkistetaan, että rakennus on sille määritellyssä paikassa. Sijaintikatselmus suoritetaan, mikäli katselmus on rakennusluvassa määrätty suoritettavaksi. Sijaintikatselmus on suoritettava perustusten rakentamisen jälkeen ennen runkotöiden aloittamista. Asiakas tilaa katselmuksen perustusten valmistuttua.


Sijaintikatselmuksen toimitusaika 2 – 5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.


Katu- ja tieosoitteet
Asemakaava-alueilla kadun nimi määritellään asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunkimittaus-yksikkö ylläpitää osoiterekisteriä ja antaa uusille asemakaavan ja tonttijaon mukaisille rakennuspaikoille osoitenumerot.

Haja-asutusalueiden osoitetietoja ylläpidetään teknisesssä toimessa. Uusia osoitetietoja määritetään tarpeen vaatiessa.

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus kaava-alueilla tilataan kaupunkimittauksen maastoyksiköstä:

Marko Haapa-aho
puh. 040 074 7659
marko.haapa-aho@alavus.fi

Tonttijaot ja osoitteet

Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola
Puh. 044 550 2730
Taitotie 1 (Alavus Fasadi 1 krs.)