Uutiset

Ilkivaltaa Ukkokankaan pohjavesialueella

22.10.2019

Ilkivaltaa Ukkokankaan pohjavesialueella


Ukkokankaan pohjavesialue sijaitsee Töysän Ritolassa. Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt vuonna 1982 luvan Ukkokankaan vedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen. Ukkokankaan vedenottamolta otettava vesi toimitetaan alkaloinnin kautta vedenjakeluun Töysän, Ritolan, Mutkankylän, Salmenkylän, Tohnin, Kätkänjoen ja Itärannan alueille sekä 1985 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kuortaneen Virtalaan. Ukkokankaan vedenottamo on alueellisesti tärkeä vesilähde ja palvelee päävesilähteenä alueen asutukselle ja elinkeinolle. Kyseiselle alueelle on vaikea johtaa vettä toisista vesilaitoksen verkostoista.


Ukkokankaan vedenottamon käytön yhteydessä vuonna 2017 havaittiin, että vuonna 1982 rakennettujen kaivojen tuotto on hiipunut ja kalkkikivisuodattimet alkoivat tukkeutua jauhemaisesta hienoaineesta. Tästä johtuen vesilaitos alkoi selvittää mahdollisia toimenpiteitä veden laadun ja riittävyyden turvaamiseksi. Alueella tehtiin erilaisia tutkimuksia jossa selvisi että nykyisiä kaivoja voidaan jatkossakin käyttää mutta vedenottoa pitää hajauttaa rakentamalla alueelle uusi kaivo. Uudelle kaivolle löytyi paikka kaupungin omistamalta maa-alueelta hiekkamontun pohjalta.


Uuden kaivon rakentamisen jälkeen alkoi Ukkokankaan pohjavesialueella ilmetä pienimuotoista ilkivaltaa. Kaivon lupaprosessin selvittelyn yhteydessä tuli myös esille, että lupaviranomainen tulee vaatimaan uuden kaivon ympärille aitauksen. Koska alueella ilkivalta jatkui ja moottoriajoneuvoilla ajettiin liian lähellä kaivoa sekä vedenottoluvan mukaan sitä tultaisiin vaatimaan, päätettiin alue aidata. Voimassa olevan vesihuollon valmiussuunnitelman mukaan myös kaikki raakavesikaivot ja vedenkäsittelylaitokset on aidattava sekä varustettava valvontajärjestelmällä.


Verkkoaidan rakentamisen jälkeen asiasta virisi keskustelua alueen asukkaiden kesken sekä myöskin jonkinasteiset tihutyöt jatkuivat. Kun uusi Aluehallintoviraston myöntämä vedenottolupa tuli voimaan kesällä 2019, vesihuoltolaitos teki luvan mukaiset toimenpiteet koskien alueen käyttöä laittamalla sinne asianmukaiset kyltit ja opasteet. Tämän jälkeen vedenottamoilla ja pohjavesialueella on tehty huomattavaa ilkivaltaa.


Maa-alueet joissa kyltit ja opasteet ovat sijaitsevat kaupungin maalla. Alueella on kielletty moottoriajoneuvolla ajo maastoliikennelain 4§ mainituin poikkeuksin.


Asiasta on tehty 22.10.2019 Poliisille rikosilmoitus ja asian selvittämistä jatketaan yhteistyössä eri viranomaisten kesken.

Alavuden kaupunki toivoo, että ilkivaltaa tehneet asianosaiset ilmoittautuvat itse vahinkojen sopimiseksi. Toivomme, että jokainen muistaisi laadukkaan talousveden tärkeyden, eikä kenenkään saisi omalla toiminnallaan vaarantaa veden laatua ja jakelua sekä tahallisesti vaurioittaa kaupungin omaisuutta.

Vesihuoltolaitos

Päivystys 24 h puh 0400 - 611 219

Takaisin
Viimeisimmät

13.02.2020

Alavudenjärven ruoppaustöiden valmistelut aloitettu

Lue lisää

12.02.2020

Alavudella pilotoidaan uutta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen

Lue lisää

06.02.2020

Hiihtolomaviikolla tapahtuu

Lue lisää