Uutiset

Tiedote: Alavuden kaupungin talousarvio

03.12.2020

TIEDOTE 03.12.2020

ALAVUDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO

Alavuden kaupungin vuoden 2021 talousarvio painottuu strategiamme mukaisesti: Alavus on asukkaitaan varten.

Vuoden 2021 aikana toteutamme osallistavan budjetoinnin kokeilun, jossa kaupunkilaiset saavat suoraan osoittaa 30 000 euron määrärahalle käyttökohteen. Tähän järjestetään avoin osallistumisen mahdollisuus. Näin saamme toteutettua kaupunkilaisille ensisijaisia kohteita, ja näemme myös, mitä kaupunkilaiset pitävät tärkeänä.

Alavudella on paljon aktiivisia ja toimivia kaupunkilaisia. Monen toiminnan keskuspaikkana on Kunto-Lutran uimahalli ja liikuntatilat. Kunto-Lutran remontti varmistaa uimahallin veden pysymisen puhtaana. Myös pukuhuoneet ja liikuntatilojen ilmanvaihto korjataan. Ensi vuodelle remonttiin on varattu 1,6 miljoonaa euroa, seuraavalle 2,7 miljoonaa. Tulevina vuosina varaudutaan myös kasvavia harrastajamääriä palvelevaan laajennusrakentamiseen.

Varhaiskasvatuksen tarve on Alavudella edelleen kasvanut. Syntyvyys on pysynyt hyvänä, samoin työlli-syysaste. Siksi varaudumme Tervanallen päiväkodin laajentamiseen vuosina 2021-2022 yhteensä 1,5 mil-joonalla eurolla. Lisäpaikkojen lisäksi voidaan luopua joistain pienemmistä, huonommin toimivista tiloista. Tämä laajennus jatkaa Alavuden kaupungin koulu- ja päiväkotitilojen kunnossa pitämisen linjaa: vuosi sitten valmistuivat Tuurin koulu ja päiväkoti, ja tänä syksynä käyttöön saatiin Alavuden Yläkoulun uusitut tilat.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus on myös merkittävä panostus kaupunkilaisten asuinviihtyvyyteen. Siihen varataan 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2021, ja 2,5 miljoonaa euroa seuraavana vuonna. Jätevedenpuhdistamo toimii jo nyt mitoituksensa äärirajoilla, eikä uusia asiakkaita voida liittää järjestelmään. Saneerauksen myötä mitoitus kasvaa.

Talous vaatii tasapainotusta, mutta pohja on vakaa
Alavuden talous selviytyi vuoden 2020 koronakriisistä ennakoitua paremmin. Verotulokertymä säilyi hyvänä koko vuoden. Osittain ennakolliset tuet ja niiden johdosta kertyvä ylijäämä tasoittuvat osaltaan vuoden 2021 talousarvion päätyessä reilut 1,3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kaupunkilaisten verojen korottaminen tai palvelujen leikkaaminen ei kuitenkaan tässä tilanteessa ole oikea-aikaista, vaan katsomme että tämä ylimenovuosi on vakaan talouspohjan ansiosta mahdol-linen. Ylijäämää taseessa on 21,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden nousee hieman, noin 4700 euroon, mutta vastaavasti ylijäämää on yli 1800 euroa asukasta kohden.

Uusia ratkaisuja tuleviin vuosiin
Tulevissa vuosissa on epävarmuuksia, koska korona vaikuttaa koko maailman, Suomen ja Alavuden talou-teen vielä pitkään. Talouden tasapainottamiseksi on tulevien vuosien taloussuunnitelman valmistelussa huomioitu tuleva väestönkehitys ja sopeutustarpeet. Tähänkin halutaan löytää asukkaiden ääntä kuulevia toimintamalleja.

Näin on esimerkiksi kouluverkon sopeuttamiseen haettu malliksi oma ratkaisu: Pienten lasten koulu. Näemme tärkeänä, että Alavuden elinvoimaisilla kylillä on mahdollisuus varhaiskasvatukseen, eskariin ja ensimmäisiin koululuokkiin turvallisessa ympäristössä. Aivan pienet luokat eivät kuitenkaan palvele isom-pien oppimista ja sosiaalisia kontakteja. Tulevina vuosina tulemme seuraamaan oppilastilannetta, ja tarvittaessa muodostamme yhdistämällä isommille oppilaille paremmin sopivia luokkakokonaisuuksia. Tämä ratkaisu huomioi sekä lapsen, perheen että kylän tarpeita.

Yrittäminen tuo elinvoimaa
Kaupungin elinvoiman kulmakivenä ovat monella alalla vahvat yritykset, jotka ovat nyt koronakriisin aikanakin kyenneet ylläpitämään toimintaansa. Alavuden yrityksillä on kehitys- ja kasvunäkymiä, vakautta ja uudistumisen kykyä. Kaupungin on oltava rohkeasti mukana tukemassa yritysten toimintamahdollisuuksia. Tähän liittyy myös pyrkimys vahvistaa koulutusmahdollisuuksia Alavudella sekä Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeiluun hyväksymisen myötä Alavudella lisääntyvät työvoimapalvelut.

Kaupunkikehittäminen
Kaupunkikehittäminen on yksi suurista tulevaisuuden haasteistamme. Olisi tärkeää löytää muuttuviin asumisen tarpeisiin ratkaisuja eri puolilla kaupunkia. Alavuden keskustan pitkän tähtäimen kehittämiseen liittyy myös ikääntyvän rakennuskannan, palvelujen ja liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu. Kaupungintalo on osa tätä kokonaisuutta, samoin kuin tuleville vuosille tähdättävä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kokoaminen hajanaisista tiloista ja huonokuntoiselta pääterveysasemalta yhteen sote-keskukseen seutukunnalla saatavien palveluiden turvaamiseksi.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, puh. 050 409 0830
Talouspäällikkö Tarja Tohni, puh. 040 661 9905

Takaisin

Viimeisimmät

20.01.2021

Koronatiedote 20.1.2021

Lue lisää

20.01.2021

Motivaatiota ja tehoa strategiatyöhön - innostava seminaari ja työpaja Kuusiokuntien yrityksille ja yhteisöille!

Lue lisää

19.01.2021

Koronarajoitusten vaikutuksia kaupungin toimintaan 19.1.2021

Lue lisää