TAITEEN PERUSOPETUS/KUVATAIDEKOULU

Yleinen oppimäärä

Kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta. Opintojen aikana tutustutaan kuvataiteen maailmaan mm. piirustus-, maalaus- ja rakentelumenetelmin sekä kehitetään omaa kuvallista ilmaisua. Vuosittain vaihtuvien teemojen ympärille muotoutuvia tehtäviä sovelletaan kunkin ikäryhmän valmiuksiin. Opetukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja. Työskentelyvälineet ja materiaalit sisältyvät opintomaksuun. Koulun tärkeimpänä tavoitteena on taiteen tekemisen ja kokeilemisen ilo sekä oman ilmaisun ja taiteen tuntemuksen lisääminen.

Kuvataiteen yleinen oppimäärä on 500 tuntia.

Opinnot voi suorittaa seitsemän lukuvuoden aikana seuraavasti:

YHTEISET OPINNOT, opintokokonaisuudet 1-5 (7-12 -vuotiaille)
Opetusta annetaan 2 oppituntia viikossa, 60 tuntia lukuvuodessa, yhteensä 300 oppituntia.
Opintojen aikana tutustutaan monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin. Opinnoissa painottuvat perinteiset taidemuodot: piirustus, maalaus, grafiikka ja muotoilu. Työskentelyn tavoitteena on kuvan tekemisen perustaitojen, luovan ilmaisun ja kuvallisen ajattelun kehittyminen eri kuvataiteen osa-alueilla. Oman ilmaisun keinoja, eri tekniikoita ja käsitteitä opetellaan tekemällä, katsomalla ja keskustelemalla. Opintojen edetessä tehtävät monipuolistuvat ja syvenevät oppilaan iän ja kehitysvaiheen huomioon ottaen. Opetuksessa on vuosittain vaihtuva teema, jota sovelletaan kunkin ikäryhmän valmiuksiin.

TEEMAOPINNOT, opintokokonaisuudet 6-7 (12-16 -vuotiaille)
Opetusta annetaan 3 oppituntia viikossa, 100 tuntia lukuvuodessa, yhteensä 200 oppituntia.
Opintojen tarkoituksena on syventää jo aiemmin opittuja taitoja ja kehittyä yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Oppilas voi perehtyä perusteellisemmin tekniikoiden ja materiaalien mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä ja kehittää taiteellista ilmaisukykyään. Tavoitteena on oppia tekemään itsenäisiä ja perusteltuja ratkaisuja omassa ilmaisussa.
Taiteen tuntemus, taiteidenvälisyys ja taidehistoria ovat keskeisiä sisältöalueita kuvallisen ilmaisun lisäksi.
Teemaopinnoissa tarjotaan piirustuksen, maalauksen, keramiikan, muotoilun ja kuvanveiston lisäksi valokuvaus- media- ja digitaalisen taiteen opintoja. Kuvataidekoulun suorittamisesta annetaan päättötodistus. Opinnoista voi olla hyötyä eri ammattialoilla ja ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä. Opinnot luovat pohjan elinikäiselle taiteen harrastamiselle.

Kysy lisää!

Sinikka Korhonen
taideaineiden opettaja
taideaineet, kuvataidekoulut
Puh. 044 550 1544
sinikka.korhonen@alavus.fi