Maakuntakaava

Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja luodaan lin-jauksia koko maakuntaa koskevalle maankäytölle. Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen maakunnallisten ja pai-kallisten tavoitteiden kanssa. Etelä-Pohjanmaalla suunnittelun perustana toimii vuonna 2014 hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia. Maakuntakaavat hyväksyy nykyään Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa alueen kuntien yleis- ja asema-kaavoja, ja se ohjaa myös viranomaisten muuta alueidenkäyttöä koskevaa suunnittelua.


Voimassa olevat maakuntakaavat:

  • Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava
    • Ympäristöministeriö vahvistanut 23.5.2005 ja sen muutoksen 5.12.2006
  • Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I (tuulivoima-alueet, voimajohtoverkosto-jen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet)
    • Ympäristöministeriö vahvistanut 31.10.2016
  • Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II (kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot)
    • Maakuntavaltuusto hyväksynyt 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016

Lisätietoa maakuntakaavoituksesta

Maakuntakaavoituksesta ja valmistelussa olevista maakuntakaavoista saa lisätietoja:
https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/