Alavuden kaupungin avustukset ja stipendit

HAKUAIKA KAIKKIIN AVUSTUKSIIN JA STIPENDEIHIN 1.3. - 31.3.2020.

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset

Vapaa-aikapalvelut tukee alavutelaisia seura- ja järjestötoimintaa myöntämällä avustuksia urheiluseuroille, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille ja harrastusryhmille vuonna 2020. 

1) Toiminta-avustukset (kulttuuri, liikunta, nuoriso, ent. kaupunginhallitus)
Hakemukseen on liitettävä kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, sekä edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajien lausunnolla.
2) Arvo Aution rahasto, kulttuuri
Rahastosta myönnetään avustuksia nuorille soittovälineiden hankintaan ja koulutukseen (ei lukukausimaksuihin).
3) Arvo Aution rahasto, nuorisotyö
Rahastosta myönnetään kohde- ja projektiavustuksia nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille tai nuorisotyötä tekeville yhteisöille.
4) Einari Salmen rahaston kohdeavustus vanhusten, vammaisten ja lasten toiminnan järjestämiseen
Alavuden kaupungin Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksen kohdennetusti paikallisten vanhusten ja vammaisryhmien sekä lasten toimintaan. Avustusta voidaan myöntää ikäihmisten ja vammaisten henkistä vireyttä ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan, erilaiseen virkistystoimintaan ja peruspalveluita tukevaan vapaaehtoistyöhön. Avustusta myönnetään lisäksi myös lasten hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten lasten kasvatusta tukevan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja esimerkiksi erityistukea tarvitsevien lasten ryhmä- ja kerho- tms. toimintaan. Erityisesti rahastosta halutaan tukea pitkäkestoisempaa toimintaa yksittäisten tapahtumien sijaan.
Hakemuksessa hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käytöstä, arvioitu toimintaan osallistuvien määrä ja arvio kustannuksista.

Hakijan ei tarvitse tietää, mistä rahastosta hän hakee avustusta.Tärkeintä on valita oikea kohderyhmä hakemuslomakkeeseen.Toiminta-avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1.-31.3.2020!

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustuksia haetaan sähköisesti 31.3.2020 klo 15.00 mennessä.
Paperisia hakemuksia saa kaupunginviraston neuvonnasta. Myös paperiset hakemukset on oltava perillä kaupunginvirastossa (Kuulantie 6) viimeistään 31.3.2020 klo 15.

Lisätietoja saa  vapaa-aikatoimistosta;
Kulttuuri, Arvo Autio ja Einari Salmi - vapaa-aikasihteeri Anu Katajamäki 040 573 4912, etunimi.sukunimi@alavus.fi
Liikunta; Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi
Nuoriso; Nuorisosihteeri Mervi Rintamäki 040 530 0046, etunimi.sukunimi@alavus.fi

Lomakkeet

Toiminta-avustukset

Arvo Autio, Kulttuuri, Nuoriso, Einari Salmi

  • Sähköinen hakemus
  • Tulostettava hakulomake

Liikunta

  • Täytettävä ja tulostettava pdf-lomake

Teknisen lautakunnan Yksityistieavustus

Alavuden kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea avustusta kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 teiden kunnossapidon avustamiseen myönnetystä määrärahasta. Avustusta voidaan myöntää tielle, jonka vaikutuspiirissä on asutusta, josta matka yleiselle tielle tai toiselle avustusta saavalle tielle on vähintään 500 m.

Hakemus on jätettävä 31.3.2019 klo 15.00 mennessä kaupungintalolle osoitteella Alavuden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kuulantie 6, 63300 ALAVUS. Lisätietoja saa teknisestä toimistosta; Timo Kiviniemi puh. 0400 727 325.

Lomake

  • Sähköinen hakemus 
  • Tulostettava hakemus

Ympäristölautakunnan toiminta-avustus

Alavuden kaupungin ympäristölautakunta julistaa haettavaksi toiminta-avustukset vesistöjen kunnostamiseen sekä muuhun ympäristönsuojelu-työhön. Avustusta ei ole tarkoitettu yritysten eikä yksityisten henkilöiden hankkeisiin eikä kalanpoikasten istutuksiin.

Ympäristölautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen Alavuden kaupunki, Ympäristölautakunta, Kuulantie 6, 63300 ALAVUS.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 040 0012129

Lomake

  • Ympäristölautakunnan hakemuslomake
  • Ympäristölautakunnan hakemuslomake

Sivistyslautakunnan Arvo Aution Opiskelija stipendihakemus

Arvo Aution stipendirahastosta jaetaan vuosittain keväällä stipendejä erilaisissa keskiasteen tai sitä vastaavissa kouluissa tai opistoissa tai korkeakouluissa opiskeleville alavutelaisille (kotikunta 31.3.2020 Alavus). Haku ei kuitenkaan koske Alavuden lukiossa opiskelevia. Jaettava summa on 5600 euroa.

Opinnoissa hyvin menestyminen on stipendin myöntämisen yleinen edellytys. Stipendillä tuetaan ja kannustetaan opiskeluissa edistymistä. Stipendiä ei yleensä myönnetä peräk-käisinä vuosina, mutta lautakunnalla on mahdollisuus käyttää asiassa harkintavaltaa. Stipendijakopäätös tehdään hakijan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella. Eri ammattialojen opiskelijoita ei panna keskenään paremmuusjärjestykseen. Hakemuksista riippuen voidaan eri vuosina painottaa yleisten edellytysten lisäksi eri asioita, esim. opiskelua ulkomailla.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Alavuden kaupunki, Sivistyslautakunta, Kuulantie 6, 63300 Alavus. Myöhästyneenä saapuneet hakemukset hylätään. Lisätietoja saa  koulutoimistosta, hallintosihteeri Aulikki Ylinen puh. 044 550 2924 ja sivistysjohtaja Antti Takala puh. 044 550 2677.

Lomake

  • Arvo Aution stipendinhakemus

Antiikkikauppias Gunnar Järvimäki säätiön stipendit

Säätiön hallitus julistaa haettavaksi stipendit alavutelaisille tai täällä vaikuttaneille tai sukujuuret Alavudella omaaville taiteen opiskelijoille jotka opiskelevat yliopistossa tai muissa taidealan oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hakemuksessa tulee ilmetä oppilaitos, opintosuoritukset, mainita opiskeluun liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista sekä stipendin käyttötarkoitus. Kirjallinen hakemus liitteineen lähetetään säätiölle osoitteella Gunnar Järvimäen Säätiö, Anu Katajamäki, Kuulantie 6, 63300 Alavus. Lisätietoja säätiön asiamieheltä Anu Katajamäki, puh. 040 573 4912 tai etunimi.sukunimi@alavus.fi

Lomake

  • Gunnar Järvimäen stipendien sähköinen hakulomake
  • Gunnar Järvimäen stipendien hakulomake

Lisätietoa:

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset: