Kortesrimmin kunnostushanke

Kätkänjoen valuma-alueelle sijoittuva Kortesrimmin pinta-ala on n. 5 ha. Lampi on umpeutunut lähes täysin viimeisen 30 vuoden aikana. Syynä umpeenkasvuun on ollut yläpuolisen Kätkänjoen perkaustoimenpiteet ja maa- ja metsätalouden ojitustoimenpiteet. Umpeenkasvu ja sedimentaatio on ollut todella mittavaa; ruoppauksen yhteydessä löydettiin 1,2 m syvyydeltä katiskanmerkkejä, jotka ajoittuvat 1970-luvun alkuvuosiin. Tuolloin lampi oli Kätkänjoen harvoja vesistöjä ja lammella oli virkistyskäytön lisäksi merkitys kylän maisemalle. Kyläläisten pitkäaikaisena toiveena on ollut lammen palauttaminen entisellensä. (Ent.) Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri on 1990-luvun puolessa välissä kartoittanut kunnostusmahdollisuuksia mutta toteutus on jäänyt. Hankkeen aikana ruopattiin 27 000 m3 ktr Hanke sai rahoituspäätöksen 23.1.2007 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 20.12.2007. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 44 000 €.