Miekkajärven pohjapadon rakentamishanke

Rannanomistajista koostuva Miekkajärviseura on teettänyt konsultilla ympäristölupahakemuksen Miekkajärven vedenpinnan vakiinnuttamiseen ja virkistyskäytön parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, joihin kuuluu betonisen pohjapadon rakentaminen Miekkaojaan kivisen pohjapadon tilalle. Padon tavoitteena on pitää järven pinta tasolla N43 +123,40 m, joka on vakiintunut keskivedenkorkeus. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi toimenpiteille ympäristöluvan 17.3.2009. Ympäristöluvan mukainen pohjapato rakennettiin kevättalvella 2010 jolloin virtaama Miekkaojassa oli vähäinen. Hanke sai rahoituspäätöksen 11.9.2009 ja ohjausryhmän loppukokous, jossa hyväksyttiin loppuraportti, pidettiin 23.2.2011. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 11417,70 €.