Ponnenjärven kunnostushanke

Töysässä sijaitsevan Ponnenjärven kunnostushankkeen tavoitteena on ollut parantaa Ponnenjärven vedenlaatua, vesimaisemaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä pienentää ravinnekuormitusta. Myös vuodelta 1953 peräisin oleva säännöstelyohje oli tarpeen saada paremmin vastaamaan nyky-ajan tarpeita ja ottamaan paremmin huomioon järvimaiseman ja kalaston vaatimukset. Kunnostus-aloitteen Ponnenjärven kunnostamiseksi teki Töysän kunta.

Suunnittelu toteutettiin Töysän kunnan, Suunnittelutoimisto Motiivi Oy:n ja Länsi-Suomen ympäris-tökeskuksen (nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) yhteistyönä. Suunnittelu toteutettiin Yrittä-jyyttä ja hyvinvointia Töysän kyliin -hankkeen rahoituksella. Vesioikeudellinen lupa kunnostustöille saatiin 3.8.2004 ja säännöstelyn tarkistustöille 2.11.2005.

Ruoppaukset
Kunnostushankkeessa on ruoppausten avulla parannettu veden virtausta ja vaihtuvuutta Likolahdella ja Sutikkasillan-Vuorenmaan alueella. Jokien ja purojen suihin on rakennettu laskeutusaltaita. Mäen-niemenlammella ja Kaivantolahdella on tehty lintuvesikunnostuksia. Käsiteltyjen massojen määrä hankkeen aikana oli runsaat 80 000 m3. Kunnostuksen toteutuksen vaatimat alustavat työt aloitettiin vuonna 2006 ja ruoppaukset talvella 2007. Pääosa ruoppauksista valmistui vuonna 2009.

Mäenniemenlampi
Mäenniemenlampi on kunnostettu kosteikoksi ruoppaamalla uomia ja laskeutusaltaita.

Veden pinnankorkeuden säännöstely
Ponnenjärven vesipintaa on laskettu 1950-luvun lopulla peltoalan lisäämiseksi. Uudessa säännöstely-luvassa Ponnenjärven kesävedenkorkeuden yläraja nousi 18 cm. Yläraja on nyt 123,80 m merenpin-nan yläpuolella ja sitä on noudatettu kesästä 2008 alkaen. Säännöstelyluvassa määrätään säännöste-lylle alaraja koko vuodelle, minimijuoksutus alapuoliseen vesistöön sekä ylärajan ylitysoikeus tulvati-lanteissa. Myös säännöstelypadolla tehtiin muutostöitä. Säännöstelyluvan haltijana on valtio. Sään-nöstelystä ja padon kunnossapidosta vastaa sitoumuksellaan Töysänjoen perkauksen järjestely-yhtiö.

Uima- ja venerantakunnostukset
Suunnitellut uimarantakunnostukset Koskimaalla, Lääkärinrannassa, Vuorenmaalla ja Sepänniemessä käynnistettiin syksyllä 2008 ruoppauksilla. Uimarannoille on asennettu suodatinkankaat ja uima-alueet on sorastettu. Uudet laiturit on asennettu paikoilleen. Muut uimarantojen kunnostustyöt, eli kuivalla maalla tehtävät maastotyöt, leikkikenttien ja muiden rakenteiden asennus saadaan valmiiksi kesän 2011 aikana.

Vuorenmaan rantaan on tehty veneluiska ja venelaituri on asennettu paikalleen. Ylä-Raution vene-ranta on valmistunut ja Elviiran rantaan on asennettu maisemalaituri.

Sepänniemen edustalla olevasta matalikosta on rakennettu rantautumis- ja nuotiopaikkasaari ajamalla sinne lisää maa-ainesta.

Vesikasvien niitto
Vesikasvien niittoa on suoritettu kertaalleen kesällä 2007 sekä kesällä 2008 ja 2009 kaksi kertaa noin 16 hehtaarin alalta.

Hoitokalastus
Töysän osakaskunta on suorittanut järvellä hoitokalastusta kesinä 2007 ja 2008 kahdella paunetilla ja kolmella weke-katiskalla. Saaliina on ollut lähinnä särkiä ja ruutanoita. Vuosittainen saalis on ollut 500 kilon tienoilla.

Maisemanhoito
Ruopatuilla alueilla on suoritettu maisemanhoidollista kasvillisuuden poistoa. Muita rantakasvilli-suuden harventamispaikkoja tarkastellaan. Jatkossa rantamaiseman hoito on kunnan tehtävä.

Lintutorni
Kaivantolahdelle on rakennettu lintutorni.

Kustannukset
Hankkeen kustannusarvio on 960.000 €. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet noin 700.000 € jakautuen tasan valtion ja paikallisen rahoituksen kesken. Paikallinen rahoitus on tullut Töysän kun-nalta sekä Töysän osakaskunnalta ja Veljekset Keskiseltä. Veljekset Keskinen lahjoitti Miljoonapil-kin 2005 vuokran 82.700 euroa Ponnenjärven kunnostuksen hyväksi.

Töysän osakaskunta on tehnyt kunnostuksen hyväksi talkootyötunteja hoitokalastuksessa.