Ristiinkäypä järven kunnostus 2003 – 2005

Ristiinkäypä järvi (pinta-ala n. 45 h) sijaitsee Alavuden Pollarin kylässä, Miekkajärven ja Kaitaveden välissä, Lapuanjoen latvavesillä. Ristiinkäypä laskee Miekkajärven kautta miekkaojaa pitkin vetensä Pahajokeen josta edelleen Alavudenjärveen ja siitä edelleen Lapuanjokea pitkin mereen.

Ristiinkäypää uhkasi umpeenkasvu ja rehevöityminen johtuen 1900 luvun runsaista kiintoaine- ja ravinnevalumista järveen. Yhtenä haasteena oli järven vähäinen vesisyvyys. 2000 luvun alussa järven ranta-asukkaat huolestuivat yhä lisääntyvästä järven vesikasvillisuudesta ja umpeenkasvusta. Ranta-asukkaat ja mökkiläiset päättivät yhteistuumin ryhtyä järven kunnostukseen ja laativat siitä kunnostussuunnitelman Vaasalaisen vesialan insinööri Ojalan myötävaikutuksella. Myös Alavuden kaupungin ja ympäristöpäällikkö Kotolan tuki oli hankkeen suunnitteluvaiheessa merkittävä.

Kunnostussuunnitelma sisälsi järven vesipinnan laskun, joka mahdollisti sen, että matalat ranta-alueet saatiin ruopattua kuivatyönä. Ruoppausmassoja kertyi n. 40000 m3. Vesipinnan laskun yhteydessä purettiin vanha pohjapato sekä rakennettiin se uudelleen uusin menetelmin vastaamaan järven vaatimuksia. Järvellä toteutettiin myös massiivisia vesikasvuston niittoja, niittoja on jatkettu myös kunnostushankkeen jälkeen. Jokaiselle rantasaunalle ja mökkikiinteistölle uusittiin uudet suodatuslaitteistot ja suodatuskentät.

Kunnostushankkeen kustannusarvio oli n. 100000 €. Rahoitus haettiin Etelä-pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Ely :stä. Avustuksen osuus oli 75000 €. Omarahoitusosuus 25 % kerättiin rannanomistajilta sekä tehtiin runsaasti talkootöitä omarahoitusosuuden kattamiseksi. Kunnostushankkeen taustaorganisaationa toimi Pollarinkylän Pienviljelijäyhdistys ry. Kunnostushankkeen yhdyshenkilönä toimi Timo Rintala.