Maakunnallinen LAPE-hanke

Maakunnallinen LAPE-hanke päättyi 31.12.2018. 

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. 18 maakunnassa on käynnistynyt vuosien 2017–2018 ajalle LAPE-hanke. Kyseessä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa.

Katso LAPE-esittelyvideo »

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke (2017–2018), tuttavallisemmin Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Hankkeessa tehtiin laajalla rintamalla muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita.

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjasi Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-ryhmä. Toimeenpanon tukena toimi tiiviissä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. Hanke toimi osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia. Tällä varmistettiin kehitettävien palvelurakenteiden juurtuminen osaksi pysyvää palvelurakennetta.


Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.
Hankekonsortioon kuuluivat päähankkeen lisäksi omalla osahankkeella MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Verso Kuntoutus Oy, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa. Lisäksi kehittämistyössä mukana toimi laaja joukko viranhaltijoita sekä yhteistyökumppaneita seurakunnista, järjestöistä ja muista kehittämishankkeista. Etelä-Pohjanmaa on sai valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa vuosille 2017–2018 kärkihankkeeseen ja osahankkeisiin yhteensä 899 947 euroa (80 %). Päähankkeen ja osahankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 153 199 euroa.
Kehittämisen osa-alueet:

  • Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
  • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
  • Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen

Hankkeen toiminnallisen perustan muodostavana ensisijaisena kehittämiskokonaisuutena on koko maakunnan kattavan perhekeskusmallin luominen, mihin on sisällytetty erityistason palvelujen uudistaminen. Yhteistyörakenteiden syntyminen varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa varmistetaan perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja erityispalveluiden uudistamisen yhteydessä. Toimintakulttuurin muutos toteutuu hankkeessa läpileikkaavana periaatteena ja siihen sisältyviä välineitä ja toimintatapoja jalkautetaan osaksi maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä, seurantaa ja arviointia.


Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi »
Loppuraportin tiivistelmä »